Услуги

Услуги

Търговско и корпоративно право

Вещно право и недвижими имоти

Облигационно право

Семейно право

Представителство по изпълнителни дела

Процесуално представителство

(по граждански , търговски и административни дела)

Юридически консултации

(устни и писмени)

Абонаментно правно обслужване

(на български и чуждестранни юридически лица)