Облигационно право

Облигационно право

• Консултации при сключване на договори в областта на гражданското, търговското и облигационното право;
• Комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им;
• Изготвяне на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
• Разваляне и прекратяване на договори – извънсъдебно и по съдебен ред;
• Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
• Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
• Процесуално представителство по съдебни дела за непозволено увреждане – обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди;
• Процесуално представителство и правна защита по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитраж.

<– назад към Услуги