Процесуално представителство

Процесуално представителство
(по граждански , търговски и административни дела)

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

• Правни консултации и съдействие за решаване на възникнали гражданско-правни проблеми
• Процесуално представителство в съда по граждански дела, проучване на дела и даване на правни становища по хода на защитата
• Изготвяне на писмено становище за начина на защита на интересите на клиента по конкретни граждански дела

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

• Обжалване на наказателни постановления на КАТ, НАП и други държавни и общински органи
• Оспорване пред съда на индивидуални административни актове – заповеди, решения и други
• Обжалване на административни актове – наредби, правилници и други

ДАНЪЧНО ПРАВО

• Правни консултации по обжалване на ревизионни актове по ЗДДС и ЗКПО
• Процесуално представителство пред съда по данъчни дела
• Публикуване в Търговския регистър на годишни финансови отчети

ТЪРГОВСКО ПРАВО

• Правна помощ и консултации по корпоративно право на търговски дружества
• Консултации и подготовка на търговски договори по задание на клиента
• Абонаментно правно обслужване на клиенти – търговски дружества и физически лица
• Прекратяване на търговски дружества на длъжници в изпълнителното производство
• Процесуално представителство по търговски спорове и споразумения
• Процесуално представителство по търговски спорове пред Арбитражен съд в страната и чужбина

<– назад към Услуги