Семейно право

Семейно право

• Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
• вещноправни искове за собственост след развода;
• искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
• първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
•спор за родителски права;

Други услуги по семейно правни казуси:
• режим на лични отношения между родители и деца;
• заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
• ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
• установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
• пълно и непълно осиновяване;
• дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.

<– назад към Услуги